ImageMajtényi László, a médiahatóság közelmúltban megválasztott elnöke közleményben állt ki a Tilos Rádió mellett. A csatorna mûsorszolgáltatási szerzõdésének megújítását ugyanis a múlt héten nem támogatták – írja az e-MaSa.

 

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület a 2008. június 11-i ülésén a Tilos Kulturális Alapítvány mûsorszolgáltatási szerzõdés megújítására irányuló kérelmét nem támogatta. Majtényi László, az ORTT elnöke a szerkesztõségünkbe eljuttatott közleményben reagált a történtekre.

„A szavazás során tartózkodtam, de megfontolásaim jelentõs mértékben eltérnek a kérelmet nem támogató testületi tagok által megfogalmazott érveléstõl, ezért fontosnak tartom, hogy döntéseim indokait az alábbiakban foglaljam össze:

A médiatörvény 107. §-a nyújt lehetõséget arra, hogy az ORTT a mûsorszolgáltatási szerzõdést a mûsorszolgáltató kérelmére egy ízben pályázat nélkül megújítsa. Az ORTT mérlegelési szabadságát a törvény szigorúan korlátozza, hiszen a 107. § (3) bekezdése kötelezõen elõírja, hogy nem lehet megújítani a jogosultságot, ha a jogosult a szerzõdést (ide értve a Médiatörvény rendelkezéseit is) ismételten vagy súlyosan megszegte. A vagylagosan megfogalmazott kizáró feltételek (ismételt vagy súlyos szerzõdésszegés) bármelyikének fennállása esetében az ORTT-nek nincsen törvényes lehetõsége a megújításra. Ennek a törvényi kötelezettségének az ORTT fennállása óta egészen máig soha nem tett eleget. Most pedig, mikor elõször alkalmazza, mintegy rendkívüli büntetéssé vált.

A logikus jogértelmezés szerint a jogalkotó az ismételt/súlyos szerzõdésszegés bekövetkezése hiányának megkövetelésével szinte lehetetlen feltételt állított a megújítás elé, mert ésszerûen alig képzelhetõ el, hogy valamely televízió tíz, bármely rádió pedig hét éven keresztül úgy mûködjön, hogy a médiatörvény és a szerzõdés olykor obskurus rendelkezéseinek a törvény által kívánt módon feleljen meg. És valóban, gyakorlatilag nincs olyan mûsorszolgáltató Magyarországon, amely törvényesen élni tudott volna a szerzõdés törvény szerinti megújításának lehetõségével, mégis korábban mindegyik szerzõdését meghosszabbította a hatóság. (Lényegesen életszerûbb és alkalmazhatóbb lenne, ha a jogalkotó itt is az „ismételten súlyosan megszegte” fordulatot kodifikálta volna. Megjegyzem, e fordulat megjelenik a médiatörvény 113. §-ának (4) bekezdésében.)

Nézetem szerint a törvény olyan értelmezése fogadható csak el, hogy a jogalkotó a megújítást – amely pályázat nélkül biztosít újabb hosszú idõszakot az állam tulajdonában lévõ frekvencia használatára – kivételes lehetõségként, az egészen kifogástalanul mûködõ médiumok „jutalmaként” kívánta szabályozni.

Az ORTT-nek a mégoly rosszul megfogalmazott törvényi rendelkezést is értelmeznie, alkalmaznia kell annak érdekében, hogy mûködése megfeleljen a törvénynek és következetes jogalkalmazói tevékenységet tudjon folytatni. A múltbéli jogalkalmazói következetlenség meggyõzõdésem szerint nem jelenthet alapot arra, hogy az ORTT a jövõben is hasonlóképpen hozza meg döntéseit.

Az ORTT korábbi testülete az 52/2004. (I. 21.) számú határozatában a mûsorszolgáltatót a médiatörvény alapelvi elõírásának, valamint a kiskorúak védelmét szolgáló rendelkezéseinek súlyos megsértése miatt szankcionálta. Ezt az eljáró bíróságok is helyénvalónak találták.

A kifogásolható törvényi rendelkezés nem tulajdonít jelentõséget a mûsorszolgáltató magatartásában bekövetkezett kedvezõ változásnak sem, így nem lehetett ügydöntõ körülmény, hogy a Tilos Rádió megkövette azokat, akiket megsértett, és az említett eset óta alapvetõen jogszerûen mûködik.

Hangsúlyozni szeretném, rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy az ORTT múltbéli mûködése nem érvényesítette a médiatörvényben megfogalmazott követelményeket, és ezért a Tilos Kulturális Alapítvány kérelme az elsõ, amely nem kapta meg a szükséges támogatást, ezáltal súlyos büntetés lett az, aminek átlagos bánásmódnak kellene lennie. A törvény rendelkezését figyelmen kívül hagyó korábbi testületi gyakorlatot ugyanakkor nem tekinthettem mérvadónak.

Határozottan nem osztom ugyanakkor azt a testületi vitában elhangzott érvelést, miszerint a Tilos Rádió teljes mûködése a megújítás megtagadása mellett szól. Nem értek egyet azzal, hogy a mûsorszolgáltató által sugárzott tartalom káros, értékromboló lenne, és ezáltal a társadalom védelme érdekében sem volt támogatható a kérelem. (A minõsítéstõl függetlenül ilyen feltételeket egyébként sem ismer a médiatörvény.) Ezzel szemben meggyõzõdésem, hogy a Tilos Rádió olyan sajátos hangot képvisel a magyar mûsorszolgáltatási rendszerben, amelynek a jelenléte mindenképpen üdvözlendõ egy valóban plurális médiavilágban. A demokratikus társadalmi berendezkedés ugyanis kifejezetten igényli az egymástól elütõ nézetek, stílusok, életérzések, értékek meglétét, és a Tilos Rádió kétség kívül egyedi, sokak számára üdítõen szemtelen hangon szólal meg. Annak ellenére tehát, hogy az adott jogi környezetben a mûsorszolgáltatási szerzõdés megújítását nem tartottam megszavazhatónak, a rádió további mûködését támogatandónak vélem. Támogatni fogom tehát azt, hogy az általa elfoglalt frekvenciát a jövõben is használhassa.” – áll az ORTT szerkesztõségünkhöz eljuttatott közleményében.

(forrás: e-MaSa